คำอธิบายรายวิชา

  • MG 222 Entrepreneurship and Business Development Section 6331

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MG 222 Entrepreneurship and Business Development 3 (3 – 0 – 6) 

พื้นความรู้: 

คำอธิบายวิชา 
ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ประเภทและคุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบการ การเริ่มต้น ความก้าวหน้า และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การมองหาโอกาสในการสร้างสินค้าหรือบริการในแนวคิดใหม่เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค  พร้อมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการโดยมีความเป็นสากลในการบริหารจัดการธุรกิจ ให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการจะได้ใช้เป็นตัวกำหนด     ทิศทางในการดำเนินธุรกิจจริงได้

โปรดทราบ
Site นี้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา MG 222 Entrepreneurship and Business Development Section 6331
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันเวลาเรียน:  อังคาร 12..40 – 15.10 น. / K321  
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วัลลภา  ศรีทองพิมพ์ 
Email address:  wanlapha.s@bu.ac.th
Comments